Policjanci uciekają ze służby. Brakuje ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy
12 września 2018
Rząd przyjął projekt dot. podniesienia płacy minimalnej do 2 250 zł w 2019 r.
12 września 2018
Pokaż wszystkie

WZD MPSP NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – NA PODLASIU BĘDZIE AKCJA PROTESTACYJNA

WZD MPSP NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – NA PODLASIU BĘDZIE AKCJA PROTESTACYJNA

ilustracja

W dniu 10 września 2018 r. w Białymstoku w siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Delegaci podjęli uchwały ws. zmiany regulaminu sekcji, przystąpienia do nowo tworzonej struktury krajowej pożarnictwa, a także zobowiązali wszystkie jednostki organizacyjne do jak najszybszego wprowadzenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, która ma uprawniać do szeregu zniżek.

Najwięcej poruszenia wywołała jednak dyskusja nad sytuacją w PSP, co skutkowało jednogłośnym przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia akcji protestacyjnej na terenie województwa podlaskiego.

Postulaty jakie wskazano w uchwale to:
• Zachowania przez funkcjonariuszy 100% uposażenia w przypadku absencji chorobowej nieprzekraczającej 30 dni w roku;
• Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (wliczenie w podstawę emerytury pracy cywilnej);
• Urealnienie środków przeznaczanych na ponadnormatywny czas służby strażaków, oraz doprowadzenia do pełnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;
• Zwiększenia środków na wynagrodzenia w roku 2019 ponad planowane środki w ustawie modernizacyjnej tak dla funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych, co najmniej o wartość waloryzacji zaproponowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” dla sfery budżetowej;
• Zmiany Rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP w zakresie m.in rozliczania czasu służby na szkoleniach oraz dostosowania przepisu do obowiązujących uregulowań w zakresie służb w dni świąteczne (Święto Trzech Króli);
• Zmiana Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 ws. stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, poprzez dodanie tzw. stanowisk łamanych dla funkcjonariuszy w grupach zaszeregowania;
• Wprowadzenie rekompensaty za czas pełnienia dyżurów domowych.

Delegaci zobowiązali Radę Sekcji do dopełnienia wszystkich formalności związanych z protestem oraz opracowania harmonogramu i form podejmowanych działań.
W drugiej części zebrania spotkano się z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Jarosławem Wendt oraz Naczelnikiem Wydziału Kadr bryg. Krzysztofem Konickim. W tej części spotkania uczestniczył również Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego Józef Mozolewski.

Prowadzący zebranie Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski poinformował Komendanta Wojewódzkiego o podjętej decyzji ws. akcji protestacyjnej, omawiając również wszystkie postulaty. Pełnego poparcia udzielił również Przewodniczący ZR Józef Mozolewski. Podlaski Komendant Wojewódzki wyraził zrozumienie dla postulatów naszego związku poprosił jednak o to aby ewentualne formy protestu nie dotknęły społeczeństwa.

W dalszej części rozmowy związkowcy podali przykłady: wyznaczania strażaków po 24 godzinnej służbie do innych zadań w tym funkcji reprezentacyjnych np. w ramach kompanii honorowej, nieobiektywnego planowania strażakom dyżurów domowych lub dyżurów oficera operacyjnego lub niezrozumiałych prób wymuszania na strażakach wypracowywania nadgodzin do średniej w danej jednostce. W tym ostatnim przypadku Podlaski Komendant Wojewódzki stwierdził, że najlepszą formą rozwiązania problemu będzie złożenie raportu do przełożonego, że dany strażak chciałby udzielenia czasu wolnego zamiast rekompensaty i wyznaczenie indywidualnego toku służby. Związkowcy poruszyli również kwestie niewystarczających środków na rekompensatę za nadgodziny. Wyrażono również zaniepokojenie planami przesunięć etatów szczególnie z małych komend oraz brakiem nagród w niektórych komendach dla strażaków za reprezentowanie PSP podczas rozmaitych uroczystości w ramach pocztów sztandarowych bądź kompanii honorowej. Do każdej z poruszonych kwestii odnieśli się przedstawiciele strony służbowej, obiecując rozwiązanie zgłoszonych problemów.

W ostatniej części spotkania delegaci spotkali się z kolegami z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa Śląska Opolskiego Łukaszem Latawskim oraz Pawłem Zielińskim, a także przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz. Przedstawili oni ofertę ubezpieczeniową dedykowaną strażakom, która funkcjonuje w woj. opolskim. Delegaci upoważnili Radę Sekcji do wdrożenia oferty także na terenie naszego województwa