R E G U L A M I N

Związkowego Funduszu Ochrony Prawnej

ZW NSZZ Policjantów w Łodzi

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
w Łodzi tworzy związkowy Fundusz Ochrony Prawnej policjantów województwa
łódzkiego, zwany dalej FOP.

2. Celem FOP jest gromadzenie środków finansowych, które będą przeznaczone na:

a) sfinansowanie w całości lub części kosztów poniesionych na reprezentację
prawną przed organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organami Policji
w postępowaniach administracyjnych lub dyscyplinarnych w zakresie spraw
mających związek ze służbą lub działalnością związkową,

b) opłaty abonamentowe wynikające z realizacji umów zawartych przez Zarząd
Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi z podmiotami świadczącymi usługi prawne,

c) pozyskiwanie opinii prawnych w sprawach ogólnopolicyjnych bądź związkowych.

3. FOP tworzony jest z comiesięcznych odpisów ze składek członkowskich w wysokości
ustalonej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi.

4. Środki na FOP mogą być także przekazywane na zasadzie dobrowolności
przez podmioty oraz osoby fizyczne i prawne.

5. Środki finansowe FOP będą zdeponowane na koncie Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Łodzi i nie mogą być przeznaczone na inny cel, niż przewiduje
niniejszy Regulamin.

6. W przypadku wyczerpania środków FOP dopuszcza się możliwość finansowania
działalności FOP ze środków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi.

7. Prawo do korzystania z FOP ma każdy policjant i emeryt policyjny będący członkiem
Związku, który regularnie i terminowo opłaca składki członkowskie. Prawo to
nie dotyczy członków Związku, którzy swą przynależność do Związku zadeklarowali
w chwili popełnienia czynu, o który zostali obwinieni, bądź później.

8. Środki z FOP przyznaje Komisja FOP powołana przez Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Łodzi.

9. W obradach Komisji FOP powinien brać udział Przewodniczący właściwego
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów oraz zainteresowany członek Związku.

 

II. ZASADY PRACY KOMISJI FOP

1. Komisję FOP tworzy się przy Zarządzie Wojewódzkim w składzie zgodnym z treścią
uchwały podjętej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi.

2. Okres pracy Komisji FOP jest równy kadencji Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Łodzi.

3. Komisja FOP wybiera ze swojego składu Przewodniczącego na czas kadencji Zarządu
Wojewódzkiego.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji FOP na danym posiedzeniu,
obradom Komisji przewodniczy jeden z członków Komisji wybrany spośród obecnych
na posiedzeniu.

5. Komisja FOP rozpatruje wnioski dostarczone przez Zarządy Terenowe
wraz z Uchwałami Zarządu Terenowego zawierającymi stanowisko w zakresie poparcia
lub braku podarcia wniosku osoby zainteresowanej.

6. Zarząd Terenowy w zależności od rodzaju postępowania, którego dotyczy wniosek,
zobowiązany jest do dostarczenia Komisji FOP wszelkiej dostępnej dokumentacji
procesowej, administracyjnej lub dyscyplinarnej.

7. Komisja FOP rozpatrując wniosek ma prawo do zasięgania opinii i czynienia ustaleń
wyłącznie w celu wydania decyzji.

8. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty
wpływu do Komisji FOP. W przypadkach nadzwyczajnych, niecierpiących zwłoki,
decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi w porozumieniu z członkami Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego, podjęta w ten sposób decyzja wymaga zatwierdzenia
w formie uchwały Zarządu Wojewódzkiego.

9. Decyzja Komisji FOP o udzieleniu pomocy lub odmowie udzielenia pomocy
podejmowana jest w formie uchwały, zwykłą większością głosów przy udziale
co najmniej połowy uprawnionego składu Komisji FOP na podstawie protokolarnego
zapisu.

10. Komisja FOP udziela pomocy finansowej na pokrycie całościowe lub częściowe
kosztów reprezentacji prawnej w zależności od wagi i rodzaju rozpatrywanej sprawy
w wysokości do 6000 złotych. W szczególnych przypadkach, uzasadniających
wydatkowanie wyższych kwot, decyzję podejmuje Zarząd Wojewódzki.

11. Pomoc finansowa nie będzie udzielana w przypadkach:

a) popełnienia czynu w stanie po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego
środka,

b) działania umyślnego nie budzącego wątpliwości,

c) działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okolicznościach
nie budzących wątpliwości,

d) popełnienia czynu w życiu prywatnym, chyba że jego popełnienie ma przełożenie
na służbę wnioskodawcy w postaci wszczętych postępowań administracyjnych
lub dyscyplinarnych.

12. Decyzja Komisji FOP o udzieleniu pomocy lub odmowie udzielenia pomocy ma być
sformułowana na piśmie, a w przypadku odmowy udzielenia pomocy, kopia uchwały
wraz z uzasadnieniem decyzji oraz pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych powinna zostać dostarczona wnioskodawcy za pośrednictwem
właściwego Zarządu Terenowego.

13. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia zażalenia na decyzję Komisji FOP
do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi w terminie 7 dni
od jej otrzymania.

14. Decyzja Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w zakresie uznania lub oddalenia
zażalenia wnioskodawcy jest ostateczna.

15. W przypadku udzielenia pomocy finansowej ze środków FOP, właściwy Zarząd
Terenowy jest zobowiązany do rozliczenia wnioskodawcy z otrzymanych środków
finansowych i przesłania informacji na piśmie do Zarządu Wojewódzkiego.

16. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach posiadanych środków finansowych.

17. Komisja FOP posiada uprawnienia występowania do Zarządu Wojewódzkiego
z pisemnym wnioskiem o udzielenie zainteresowanemu policjantowi pomocy
finansowej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

18. Dokumentacja działalności Komisji FOP przechowywana jest w Sekretariacie Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad działalnością FOP sprawuje Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi
oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna, która ma prawo do okresowego kontrolowania
działalności Komisji FOP, a sprawozdania pokontrolne przekazywane są do Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi.

2. W sprawach spornych wynikających z Regulaminu, rozstrzyga Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Łodzi.

3. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi ma prawo dokonywać zmiany w treści
Regulaminu z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji FOP.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go w formie uchwały
przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc poprzednie wersje
Regulaminu FOP.

 

Przedmiotowy Regulamin Związkowego Funduszu Ochrony Prawnej został zatwierdzony
Uchwałą nr 38/VIII/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów w Łodzi