R E G U L A M I N

Związkowego Funduszu Ochrony Prawnej

ZW NSZZ Policjantów w Łodzi

 

I.                CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 1. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów
  łódzkiego tworzy Związkowy Fundusz Ochrony Prawnej Policjantów woj. łódzkiego zwany dalej FOP.

 

 1. Celem FOP jest gromadzenie środków finansowych, które będą przeznaczone sfinansowanie w całości lub w części kosztów reprezentacji prawnej przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w zakresie spraw mających związek
  ze służbą, bądź z działalnością Związkową, oraz uzyskiwanie opinii prawnych dotyczących problemów ogólno policyjnych bądź Związkowych.

 

 1. Prawo do korzystania z FOP ma każdy policjant i emeryt będący członkiem Związku, który regularnie i terminowo opłaca składkę członkowską. Prawo to nie dotyczy członków Związku, którzy swą przynależność zadeklarowali w chwili popełnienia czynu, o który zostali obwinieni, bądź później.

 

 1. FOP tworzony jest z comiesięcznych składek członkowskich w wysokości 15% (piętnaście) wysokości składki członkowskiej, bez względu na jej wysokość, od dnia 1 maja 2009 roku.

 

 1. środki na FOP mogą być także przekazywane przez inne podmioty oraz osoby fizyczne i prawne.
 2. b) środki o których mowa w pkt. 4 lit. a są przekazywane na rzecz FOP
  na zasadzie dobrowolności i darowizny.

 

 1. W razie wyczerpania środków FOP dopuszcza się możliwość ponownego ustalenia wysokości składki.

 

 1. Środki finansowe FOP będą zdeponowane na koncie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi i nie mogą być przeznaczane na inny cel niż przewiduje niniejszy regulamin.

 

 1. Środki z FOP przyznaje Komisja powołana przez ZW NSZZ Policjantów w Łodzi.

 

 1. W obradach Komisji powinien brać udział przewodniczący właściwego ZT NSZZ Policjantów, oraz zainteresowany członek Związku.

 

 

II.             ZASADY PRACY KOMISJI

 

 1. Komisja FOP tworzy się przy Zarządzie Wojewódzkim w składzie zgodnym
  z treścią uchwały podjętej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi.

 

 1. Okres pracy Komisji jest równy kadencji Zarządu Wojewódzkiego.

 

 1. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego na czas kadencji Zarządu Wojewódzkiego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na danym posiedzeniu, obradom przewodniczy jeden z członków Komisji wybrany spośród obecnych.

 

 1. Komisja rozpatruje wnioski dostarczone przez Zarządy Terenowe w formie Uchwał. Wnioskujący Zarząd Terenowy jest zobowiązany do dostarczenia Komisji wszelkiej dostępnej w danej sprawie dokumentacji procesowej.

 

 1. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej, bądź odmowie udzielenia pomocy podejmowana jest w formie Uchwały zwykłą większością głosów przy udziale,
  co najmniej połowy uprawnionego składu Komisji na podstawie protokolarnego zapisu.

 

 1. Komisja udziela pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów reprezentacji prawnej w wysokości do 3000 PLN, w zależności od wagi i rodzaju rozpatrywanej sprawy. W szczególnych przypadkach, uzasadniających wydatkowanie wyższych kwot, decyzje podejmuje Zarząd Wojewódzki.

 

 1. Pomoc finansowa nie będzie udzielana w razie:
  a) popełnienia czynu w stanie po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka;
  b)działania umyślnego nie budzącego wątpliwości,
  c)działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

 1. Decyzja Komisji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pomocy ma być sformułowana na piśmie a w przypadku odmowy udzielenia pomocy kopia tej decyzji powinna zostać dostarczona zainteresowanemu.

 

 1. Zainteresowany ma prawo wnieść zażalenie na decyzję Komisji do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 

 1. Postanowienie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego na zażalenie jest ostateczne.

 

 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej są rozpatrywane w ciągu 30 dni począwszy od daty wpływu do Komisji. W przypadku nadzwyczajnym i niecierpiącym zwłoki decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w porozumieniu z członkami Prezydium

 

 1. Komisja posiada uprawnienia występowania do Zarządu Wojewódzkiego z pisemnym wnioskiem o udzielenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi zainteresowanemu policjantowi pomocy finansowej.

 

 1. W przypadku udzielenia pomocy finansowej ze środków FOP właściwy Zarząd Terenowy jest zobowiązany do rozliczenia swojego członka z otrzymanych środków finansowych i przesłania informacji na piśmie do Zarządu Wojewódzkiego.

 

 1. Komisja rozpatrując wniosek ma prawo do zasięgania opinii, czynienia ustaleń wyłącznie dla celów wydania decyzji.

 

 1. Dokumentacja z działalności Komisji przechowywana jest w Sekretariacie Zarządu Wojewódzkiego.

 

 1. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach posiadanych środków finansowych.

 

III.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nadzór nad działalnością FOP sprawuje Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
  w Łodzi oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna, która ma prawo do okresowego kontrolowania działalności Komisji a sprawozdania pokontrolne przekazywane będą
  do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pol. w Łodzi.

 

 1. Zmian w treści regulaminu ma prawo dokonać Zarząd Wojewódzki Związku z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji.

 

 1. W sprawach spornych wynikających z Regulaminu rozstrzyga Zarząd Wojewódzki Związku.