Informacja Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy o stresie w służbie.
23 stycznia 2019
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30.01.2019 r.
5 lutego 2019
Pokaż wszystkie

Sąd Okręgowy w Warszawie przekazuje sprawy emerytów mundurowych do innych sądów – dlaczego?

Sąd Okręgowy w Warszawie przekazuje sprawy emerytów mundurowych do innych sądów – dlaczego?

ilustracja

21.01.2019 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystąpiła o udzielenie odpowiedzi w trybie informacji publicznej na kilka pytań dotyczących przekazywania spraw odwoławczych emerytów mundurowych do innych sądów przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r.

Szanowna Pani
SSO Jolanta Lewandowska
Przewodnicząca XIII Wydziału
Ubezpieczeń Społecznych

ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie odpowiedzią na niżej postawione pytanie:

Jaka jest podstawa prawna oraz uzasadnienie faktyczne wniosków kierowanych przez Sąd Okręgowy XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin?

Ile wniosków o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, według stanu na dzień 15 stycznia 2019 r., Sąd Okręgowy – XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie?
Ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie?

Czy Sąd Apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do jakichś wniosków? Jeśli tak, to w ilu sprawach i z jakich przyczyn?

Czy Sąd Okręgowy w Warszawie – XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych zamierza przekazać wszystkie sprawy, w których odwołujący zamieszkują w innych okręgach niż warszawski? Jeżeli nie, to jaki jest klucz selekcji spraw do formułowania wniosków o przekazanie do innych sądów okręgowych w Kraju?

Czy Sąd Okręgowy w Warszawie – XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, w związku z przedłużającym się i na dziś nie znanym terminem wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny dotyczącego zadanego pytania prawnego o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy nowelizującej z dnia 16 grudnia 2016 r., rozważa możliwość merytorycznego rozstrzygnięcia odwołań z bezpośrednim zastosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

W jaki sposób, zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazanie spraw do innych sądów okręgowych w kraju zagwarantuje realizację prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w sytuacji gdy Trybunał zwleka z wydaniem orzeczenia w sprawie pytania prawnego Sądu i nie znamy nawet przybliżonej daty wyroku.

Chociaż ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia stawianych pytań, to jednak pragniemy wskazać, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w swoich statutowych celach i zasadach działania, ma między innymi reprezentowanie interesów swoich członków, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalnych i rentowych. Dlatego też wszelkie aspekty związane z aktualnym stanem spraw sądowych z odwołań emerytów i rencistów naszego środowiska są dla nas niezwykle ważne.

Na podstawie art. 1 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, informacja będąca odpowiedzią na przedstawione wyżej pytanie będzie udostępniona członkom wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz opinii publicznej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prosimy o przesłanie informacji pod adres e-mail: sekretariat@fssm.pl

Zdzisław Czarnecki

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP