Utrzymamy linię!
18 maja 2020
Maseczki ochronne dla pabianickich policjantów
18 maja 2020
Pokaż wszystkie

Rada przy prezydencie Rosji domaga się kontroli legalności usunięcia tablic z budynku w Twerze.

Rada do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej zwróciła się 8 maja 2020 roku do szefa Biura Prokuratora Generalnego Centralnego Okręgu Federalnego Murata Kabaloeva z prośbą o sprawdzenie legalności i ważności usunięcia tablic pamiątkowych z budynku uniwersyteckiego w Twerze.

Członkowie Rady Praw Człowieka dowiedzieli się, że 7 maja dwie tablice pamiątkowe zainstalowane w 1991 r. ku pamięci ofiar represji politycznych zostały usunięte z elewacji budynku Uniwersytetu medycznego w Twerze
(dawny budynek NKWD w obwodzie kalininskim). Zgodnie z dostępnymi informacjami działania te były wynikiem postanowienia prokuratury centralnej obwodu twerskiego, wysłanego do kierownictwa uniwersytetu.

Rada jest głęboko zaniepokojona tą informacją, ponieważ nie zawiera ona przekonujących argumentów dotyczących konieczności demontażu tablic pamiątkowych, zwłaszcza w przeddzień 75. rocznicy zwycięstwa w czasie II wojny światowej.
Decyzja władz miasta Kalinin z 1991 roku w sprawie montażu tablic nadal obowiązuje, prokuratura nie podjęła żadnych działań w celu jej anulowania.
W związku z tym Rada zwraca się o zwrócenie uwagi na obecną sytuację i poinstruowanie o sprawdzeniu legalności i ważności działań prokuratury w okręgu centralnym miasta Twer.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem tekstu oryginalnego

/Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Совет по правам человека обратился в прокуратуру в связи со снятием мемориальных табличек жертвам НКВД в Твери
08 Мая 2020Историческая память
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к начальнику управления Генеральной прокуратуры по Центральному Федеральному округу Мурату Кабалоеву с просьбой проверить законность и обоснованность снятия мемориальных табличек со здания вуза в Твери.
Членам Совета по правам человека стало известно о том, что 7 мая с фасада здания Тверского государственного медицинского университета (бывшего здания УНКВД по Калининской области) были сняты две момориальные таблички, установленные в 1991 году в память о жертвах политических репрессий. По имеющейся информации, эти действия стали следствием представления прокуратуры Центрального района города Твери, направленного руководству университета.
Совет глубоко обеспокоен данной информацией, поскольку в указанном представлении не содержится убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решение властей города Калинина 1991 года об установке табличек продолжает действовать, органами прокуратуры не предпринималось никаких мер по его отмене.
В этой связи Совет просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить проверить законность и обоснованность действий прокуратуры Центрального района города Твери/.