stan_kadrowy
header_policyjneprezenty
 

ZARZĄDY TERENOWE NSZZP

1Związek Zawodowy
Organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Związki zawodowe powstały w Wielkiej Brytanii w roku 1824.
2Co to jest statut?
Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego. Identyczna dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.
3Ustawa
Akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym uchwalany przez parlament. W Polsce, w określonej przez Konstytucję hierarchii powszechnie obowiązujących aktów prawnych ustawa ma rangę niższą (tzw. moc prawną) od Konstytucji oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, równą rozporządzeniu Prezydenta RP z mocą ustawy a wyższą od zwykłych rozporządzeń.
 
pzu
i_Ek9kpTURBXy8zMzMzZDExOWEyNWRlMzRhZTdkMDEyYzNlN2QwNmUzMS5wbmeSlQMANs0F-c0DXJMFzQMUzQG8gaEwAQ
custos
banner