„Pluralizm globalny” według Piotra Dudy
26 marca 2019
Na co idą pieniądze z wakatów?
2 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów zakończył obrady.

Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów zakończył obrady.

ilustracja

W dniach 28 – 29 marca 2019 r. w Jachrance pod Warszawą obradował Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Okres sprawozdawczy obejmował  połowę VII Kadencji, od 8 grudnia 2016′ do 27 marca 2019′.

Po wprowadzeniu Sztandaru NSZZ Policjantów i odśpiewaniu hymnu państwowego miało miejsce uroczyste wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym Koleżankom i Kolegom związkowcom.

Na początku Delegaci w głosowaniu przyjęli porządek obrad, dokonali wyboru Przewodniczącego obrad, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Zjazdu oraz przyjęli Regulamin Zjazdu i wybrali Komisję Uchwał i Wniosków.

O godzinie 14:00 do obradujących delegatów NSZZ Policjantów dołączył Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Edward Zaremba oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Pełnomocnik Ministra przekazał list Ministra i w krótkim wystąpieniu wyraził swoje wielkie uznanie dla osiągnięć Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, jakich dokonano pod kierownictwem obecnego Przewodniczącego Rafała Jankowskiego.

Następnie zabrał głos Komendant Główny Policji, który pogratulował serdecznie Zarządowi Głównemu dokonań, z których jako policjant jest także osobiście zadowolony.

Gdy goście opuścili salę obrad Przewodniczący przekazał prowadzenie obrad Błażejowi Dulatowi a sam przedstawił obszerną prezentację audio wizualną podsumowującą ubiegłe dwa lata działalności Związku. Prezentacja spotkała się dobrym przyjęciem, zgadzano się powszechnie ze stwierdzeniami w niej zawartymi, a niektóre, zwłaszcza dotyczące nasilania się form protestu, witane były owacyjnie. Na zakończenie prezentacji Przewodniczący otrzymał ogromne brawa.

Dalej, zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Mirosław Łyżniak. Również otrzymał brawa na zakończenie. Sprawozdanie Finansowe NSZZ Policjantów za pierwszą połowę kadencji przedstawił Piotr Malon.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami nie była długa, natomiast składanie wniosków i propozycji uchwał momentami przeradzało się w ogólną debatę.

Zebrane wnioski przedstawił, zebrał i uporządkował Marek Tarwacki.

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rafał Jankowski przystąpił do podsumowania obrad, a na zakończenie Sławomir Koniuszy przedstawił propozycję uchwały Zjazdu, która została przyjęta przez Delegatów. Jej treść prezentujemy poniżej.

UCHWAŁA Nr 1
SPRAWOZDAWCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ POLICJANTÓW
Jachranka, 28 – 29 marca 2019 rok

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów, uwzględniając opinie polskich policjantów pozytywnie ocenia Porozumienie zawarte w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i dostrzega konieczność pełnej realizacji zawartych w nim zobowiązań. W celu utrzymania systematycznej poprawy warunków podwyższających atrakcyjność służby w Policji, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zobowiązuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów do opracowania kolejnych priorytetów, które uzyskają możliwość realizacji w ramach zapowiadanego przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Programu Rozwoju Formacji Mundurowych na lata 2021 – 2024.

Odnosząc się do działań podejmowanych przez przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w zakresie wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zobowiązuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów do podejmowania działań uniemożliwiających wprowadzenie tych rozwiązań w Policji. W ocenie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów, pluralizmu związkowy stanowi poważne zagrożenie zarówno dla samych policjantów, jak i dla Policji. Rozdrobnienie związkowe, które z pluralizmem wiąże się w sposób bezpośredni przyczynić się może do znaczącego osłabienia pozycji związków, osłabiając tym samym zdolność skutecznego reprezentowania interesów funkcjonariuszy. Dla samej zaś Policji, jako instytucji strzegącej bezpieczeństwa wszystkich swoich obywateli, niezależnie od przekonań politycznych, rzeczą absolutnie nadrzędną jest zachowanie apolityczności, która po wejściu związków bezpośrednio powiązanych z partiami politycznymi byłaby poważnie zagrożona.

Krajowy Zjazd Delegatów ma uzasadnione obawy, że starania o wprowadzenie pluralizmu związkowego w Policji mają bezpośredni związek z politycznymi ambicjami przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, i to głównie z tego powodu są dla Policji niebezpieczne. Obronę Policji przed upolitycznieniem Krajowy Zjazd Delegatów traktuje na równi z obroną jej przed utratą zaufania społecznego i przed wszelkimi konsekwencjami, na czele z osłabieniem skuteczności i pogorszeniem bezpieczeństwa Polaków.

 

Więcej fotografii w galerii: