Śmiać się, czy płakać?
2 kwietnia 2019
KGP przedstawia szczegółową informację, na co przeznaczono środki z wakatów w 2018′
15 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę, która pozwoli przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów!

Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę, która pozwoli przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów!

ilustracja

Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.  Nowa ustawa pozwoli przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, a także wypłacić im zaległe pensje.

Ta ustawa to propozycja Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji. Podmiotem składającym Petycję do Senackiej Komisji w tej sprawie był również Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Zmiany wprowadzone do przepisów ustawy o Policji pozwolą na powrót do służby, z mocy prawa, policjanta zwolnionego ze służby, jeżeli w postępowaniu dyscyplinarnym, wznowionym ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu o ten sam czyn postępowanie karne (skarbowe) lub wykroczeniowe, zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa (skarbowego) albo wykroczenia (skarbowego) lub braku znamion czynu zabronionego, zapadło prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe orzeczenie o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego.

W obecnie obowiązującej ustawie zawarty jest katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego. Projekt ustawy uzupełnia ten katalog o kolejną podstawę wznowienia, która stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić w przypadku, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Zmianie ulegnie również 5-letni termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Po nowelizacji postępowanie dyscyplinarne będzie można wznowić w każdej sprawie w okresie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Jednocześnie w ustawie zostanie zapisany wyjątek stanowiący, że sprawę o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby, będzie można wznowić w każdym czasie.Takie rozwiązanie – według projektodawców – nie powinno skutkować nadmierną ilością wnoszonych wniosków o wznowienie, natomiast zagwarantuje policjantom możliwość dochodzenia sprawiedliwości i rehabilitacji, nawet po wielu latach, w najpoważniejszych sprawach, rzutujących na życie osobiste i zawodowe funkcjonariusza.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2185 i 3374) wygłosił sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek. W swoim wystąpieniu w odpowiedzi na pytania posłów zadane w I i II czytaniu wiceminister Zieliński poinformował, że ustawa obejmie na pewno 49 przypadków w Policji, 2 w Służbie Więziennej, 7 w Straży Granicznej i 1 w CBA, ale sytuacja jest rozwojowa i te jak dotąd znane liczby MSWiA mogą wzrosnąć. Minister podziękował wszystkim, którzy zainicjowali tę ustawę w Senacie RP i wszystkim członkom Podkomisji specjalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Zamieszczamy fotografię pani poseł prof. Józefy Hrynkiewicz, której wkład w uchwalenie tej ustawy jest nie do przecenienia. Dziękujemy.

 

Głosowało 408 posłów – 408 posłów głosowało za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

 

Temat „żyje” już w portalach mundurowych: infosecurity oraz ochrona24info