Bliżej podwyżek w służbach MSWiA.
6 marca 2020
Komunikat ze spotkania przewodniczącego Rafała Jankowskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim.
9 marca 2020
Pokaż wszystkie

Policja łagodzi kryteria naboru do służby.

Policja od dawna ma problem z naborem kandydatów do swoich szeregów. Jednym ze sposobów są zmiany w kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w tej formacji. Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowelizację rozporządzenia MSWiA, które mają korzystnie wpłynąć na przebieg i dynamikę prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Pod koniec ubiegłego roku w polskiej Policji służyło 98 820 policjantów (o ponad 60 więcej niż rok wcześniej), a liczba wakatów w garnizonach policyjnych wyniosła 4282. W ocenie Komendy Głównej Policji, sytuacja kadrowa się poprawia, bowiem w 2019 roku przyjęto o 155 więcej nowych policjantów niż planowano (4,5 tys.). Byłoby więcej, gdyby nie ograniczenia szkoleniowe (liczba miejsc w szkołach policyjnych, możliwości kadry nauczającej czy infrastruktura szkoleniowa).

Dochodzą jeszcze problemy z systemem naboru do Policji, który dopuszcza – podobnie zresztą jak w wojsku, że zbyt wielu ochotników spośród ponad 21 tysięcy kandydatów odpada w trakcie procedury kwalifikacyjnej. Inna sprawa, że jest ich coraz mniej. Skończył się komfort, gdy na jedno miejsce kandydowało siedem osób

W trakcie jednej z debat w Sejmie ujawniono, że test psychologiczny zaliczał zaledwie co trzeci kandydat, egzamin ze sprawności fizycznej – trzy czwarte. Do tego dochodziła selekcja przez komisję lekarską, która dopuszczała do kolejnego etapu ok. 85 proc. chętnych do służby a po rozmowie kwalifikacyjnej odpadało kolejne 10 proc. W rezultacie, na wcielenie do tej formacji mógł liczyć co piąty kandydat.

W tej sytuacji w MSWIA powstała koncepcja złagodzenia kryteriów naboru do policji. Zaproponowano nowelizację rozporządzenia MSWiA z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Zmiany obejmują m.in. tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, wzór kwestionariusza osobowego, zakres tematyczny testu wiedzy oraz sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego, a także preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności oraz minimalny okres, po którym kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami nowe propozycje m.in. dotyczą:
• obowiązku publikowania przez przełożonego odrębnego ogłoszenia, w przypadku zarządzenia przez niego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby,
• Innego zakresu tematycznego testu wiedzy . Obecnie obejmuje on sprawdzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Nowy test ma przygotować Wyższa Szkoła Policji i ma dotyczyć zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań i czynności służbowych,
• możliwości przeprowadzania testu wiedzy i testu sprawności fizycznej przez komendę wojewódzką lub stołeczną Policji, co pozwala na organizację testów w jednostkach szkoleniowych nie tylko wyłącznie w soboty i niedziele, jak jest obecnie,
• ograniczenia przez kandydatów do służby podczas testu wiedzy oraz psychologicznego możliwości korzystania z pomocy innych osób, posługiwania się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji, pod groźbą utraty 40 pkt,
• określenia katalogu przypadków prowadzących do wykluczenia kandydata do służby z udziału w teście psychologicznym,
• wydłużenia terminu ważności pozytywnego wyniku testu psychologicznego z 12 miesięcy do 24 miesięcy,
• skrócenia okresów karencji, po upływie których może on ponownie przystąpić do tego postępowania: test sprawności fizycznej – z 6 do 2 miesięcy, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej – z 12 do 6 miesięcy,
test psychologiczny – z 12 do 10 miesięcy,
• Modyfikacji systemu punktowego z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia. Odstąpiono od wskazywania kierunków wykształcenia wyższego przydatnych do służby w Policji oraz przyznano punkty za posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera (8 punktów), tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera (7 punktów) i tyle samo za średnie wykształcenie i zaliczoną klasę policyjną.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia, co podyktowane jest potrzebą zmiany systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje o kandydatach. R.Ch.