Burzliwa debata na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Prezydencki projekt wdrożenia pluralizmu w służbach przyjęty.
17 lipca 2019
Rafał Jankowski – Życzę policyjnej braci…
24 lipca 2019
Pokaż wszystkie

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy!

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy!

ilustracja

Na drugim posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się tego samego dnia o godzinie 16:30, odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)
– uzasadniał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stronę rządową reprezentowali:
Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Wojciech Skurkiewicz- Wiceminister Obrony Narodowej –

Stronę społeczną reprezentowali:
Rafał Jankowski – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Marcin Kolasa – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Aleksander Babiński – Członek Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,

Uzasadnienie projektu przedstawił Jarosław Zieliński
– To jest przyjazny projekt ustawy oczekiwany przez stronę społeczną, zresztą jego źródłem jest porozumienie z 8 listopada 2018 r., a potem kolejne porozumienia zawarte ze związkami zawodowymi reprezentującymi stronę społeczną, w tym zwłaszcza Służby Więziennej z Ministrem Sprawiedliwości. Minister przedstawił ogólne założenia projektowanej ustawy. Minister podkreślił, że rząd dotrzymał słowa danego w zawartym porozumieniu związkom i zwrócił się do komisji o przyjęcie projektu.

Minister Skurkiewicz,
– chciałbym podziękować ministrowi Zielińskiemu za tę inicjatywę MSWiA, kierownictwo resortu MON przyglądając się tym działaniom legislacyjnym i w trakcie uzgodnień międzyresortowych podjęło decyzję o włączeniu się do prac legislacyjnych żeby ujednolicić te przepisy, które będą z korzyścią dla tych, którzy służą.

Poseł Marek Wójcik
– jeżeli dobrze zrozumiałem, państwo na tym etapie legislacyjnym chcecie rozszerzyć tę ustawę również na żołnierzy, więc to jest dość istotna zmiana. Odnosząc się do samej ustawy, jako klub PO będziemy popierać ten projekt ustawy w obu zakresach, tzn. usunięcia granicy wieku 55 lat, jak i odpłatnych nadgodzin.Uważamy, że zostało to porozumienie wywalczone przez stronę społeczną jesienią ubr. Bolejemy nad tym, że ta ustawa jest rozpatrywana właściwie w „pakiecie z ustawą wprowadzającą pluralizm w służbach mundurowych”. Dochodzi do sytuacji, w której z jednej strony Rząd realizuje porozumienie ze związkami, z drugiej strony robi coś, czym przez ostatnie 4 lata straszył. W mojej ocenie nie tak powinno wyglądać realizowanie zobowiązań. To nie zmienia naszej opinii jako klubu, że ta ustawa powinna zostać uchwalona. Chciałbym spytać przedstawicieli strony społecznej o to, czy pozostałe postulaty związkowców zostały też zrealizowane, ewentualnie, na jakim są etapie.

Następnie wypowiedział się Przewodniczący ZZ Służby Celno Skarbowej Maciejewski, który zasygnalizował brak stanowiska Ministra Finansów, któremu ta służba podlega.

Poseł Wójcik podniósł też konieczność skierowania projektu do innych komisji sejmowych.

Rafał Jankowski
– generalnie to chciałbym podziękować Panu Ministrowi Zielińskiemu za przypomnienie, że to porozumienie załatwiło te dwie kwestie. Te kwestie są bardzo ważne i bardzo dobrze, że zostały poddane już pod obrady. Dla porządku, chcę przypomnieć, że to strona społeczna, NSZZ Policjantów i inne związki, zrzeszone w Federacji o takie rozwiązania wystąpiły – nie był to jakiś tam prezent strony rządowej. Ale też dziękuję ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Panu Joachimowi Brudzińskiemu, że usiadł z nami do tych niełatwych negocjacji i, że tak wiele osiągnęliśmy w tym porozumieniu. Z pewnymi kwestiami dotarliśmy do brzegu. W chwili obecnej, z lekkim opóźnieniem siadamy do stołu, bo te dwa rozwiązania miały już zafunkcjonować od 1 lipca według zapisu porozumienia. Powiem jeszcze, że ten 55 rok i nadgodziny – są to rzeczy, które należy jeszcze dopracować bo mamy kilka uwag i co do okresu rozliczeniowego, bo porozumienie nie precyzowało tych kwestii i myślę, że o tym powinniśmy teraz rozmawiać, zanim projekt zostanie załatwiony finalnie.

Następnie głos zabrał przewodniczący Sławomir Siwy, który również podziękował za przygotowanie tego projektu, stwierdził też, że zależy nam na tym, żeby ten projekt został uchwalony jeszcze na tym posiedzeniu, lecz z małymi poprawkami, które dotyczą służby celnej.

Marcin Kolasa
8 listopada odpisano przełomowe porozumienie dla służb mundurowych. To porozumienie jest wynikiem działalności prowadzonej przez związki wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dostaliśmy projekt ustawy, który obejmuje część elementów tego porozumienia. Projekt nie zawiera wszystkich postanowień porozumienia. Przypomnę komunikat MSWiA, który ukazał się 8 listopada 2018′ zapowiadał, że od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 procent stawki godzinowej, dla wszystkich policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy SOP – początkowo będzie okres 6-miesięczny rozliczenia nadgodzin a kwestia rozliczania w kolejnych latach będzie przedmiotem dalszego dialogu. Projekt, który otrzymaliśmy zawiera tylko pierwszy element, w którym mówi się o 6 – miesięcznym okresie rozliczeniowym, ale nie mówi się, że dla wszystkich – projekt bowiem nie pozwala wypłacać nadgodzin tym funkcjonariuszom, którzy otrzymują dodatek funkcyjny. Problem jest taki, że wysokość dodatku funkcyjnego i służbowego jest nieadekwatna. Funkcjonariusz otrzymujący dodatek funkcyjny jest pozbawiony prawa do nadgodzin. Natomiast funkcjonariusz, który otrzymuje dodatek służbowy otrzymuje tez prawo do płatnych nadgodzin. Służba pełniona w godzinach nadliczbowych powinna mieć charakter wyjątkowy i szczególny, ze względu na ważny interes służby. Wprowadzenie okresu 6-miesięcznego zaburza ten charakter. Podam przykład jak w Straży Granicznej funkcjonuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy – Dwaj funkcjonariusze na pontonie, jeden pełni funkcje kierownicze i ma dodatek funkcyjny, a drugi ma dodatek służbowy prawie w tej samej wysokości. Jeden będzie miał liczone nadgodziny, a drugi nie. Rozmawialiśmy o tym w MSWiA, ale nasze postulaty nie zostały uwzględnione. Nie ma tez mowy, że będziemy dalej prowadzić dialog w kwestii wprowadzenia rozwiązania 3-miesięcznego i uwzględnienia wszystkich funkcjonariuszy. Przyjęliśmy stanowisko, które postuluje wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego od 1 stycznia 2020 i objęcie wszystkich funkcjonariuszy.

Posłanka Józefa Hrynkiewicz – zwróciła uwagę, że w trakcie debaty pojawiły się bardzo szczegółowe uwagi, które wskazują na to, że pewne rzeczy nie zostały przedyskutowane i my ich tutaj na Komisji nie rozstrzygniemy. Wnioskuje w tej sytuacji o przegłosowanie odłożenia w czasie spornych kwestii.

Jarosław Zieliński i poseł Marek Wójcik stoczyli pojedynek słowny w sprawie, która partia więcej uczyniła dla służb mundurowych. Minister przypomniał, że obecny projekt przywraca prawa służb, które odebrano za rządów PO-PSL, zaś poseł Marek Wójcik przyznał, że czas pokazał, iż była to błędna decyzja, ale przypomniał, też, że PIS już w 2015 roku obiecał przywrócenie poprzedniego systemu emerytalnego. Minister wyraził nadzieję, że poprawa warunków służby wpłynie na wzrost zainteresowania i przysporzy kandydatów do służby.

Rafał Jankowski,
– chciałbym się jeszcze odnieść do pytania pani poseł o ten wiek odchodzenia na emeryturę. Najpierw się pozwolę nie zgodzić z ministrem Skurkiewiczem , że to jest przywilej. Bo to jest jakby rekompensata za trudy służby, te 25 lat. Z pragmatyki różnych służb wynika, że nie jest to praca. Jest to służba, która jest związana z obciążeniem i zagrożeniami, więc stąd wynika te 25 lat, które w porozumieniu z MSWiA zostało zawarte i jest to słuszne rozwiązanie. Jak powiedział minister Zieliński – rynek pracy jest coraz trudniejszy i żeby zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, trzeba korzystać z takich rozwiązań. Strona społeczna nie ma co do tego wątpliwości, że rozwiązanie jest słuszne i nie da się w tej chwili wyliczyć, kto i po ilu latach odejdzie na tę emeryturę i jacy młodzi emeryci będą. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli odchodzić szybko na emerytury bo warunki służby stworzone dla formacji mundurowych, będą na tyle dobre, że będziemy korzystać z doświadczenia tych funkcjonariuszy. Więc wyliczenie takie na obecną chwilę i później, będzie pewnie trudne do zrealizowania i nie zmierzałbym nawet w tę stronę, bo to nie ma sensu. Policja i inne formacje, to nie są firmy które mają nabijać PKB do kiesy państwowej. To są jednostki, które dbają o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Na bezpieczeństwie się nie oszczędza.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Czartoryski stwierdził, że Rafał Jankowski poruszył bardzo ciekawy wątek, nad którym zapewne rozwinęłaby się dyskusja, ale jesteśmy skrępowani czasem. Dodał także, iż zależy nam wszystkim aby ten projekt został przyjęty jeszcze na tym posiedzeniu, więc warto pewne uwagi i wnioski odłożyć na później.

Przewodniczący rozpoczął procedowanie poszczególnych artykułów projektu. Niestety nad każdym artykułem rozpętała się dyskusja, w której głos zabierali ministrowie, strona społeczna i prawnicy.

Ponownie zabrał głos Rafał Jankowski
– chciałem powiedzieć, że faktycznie my wysyłaliśmy do MSWiA uwagi, co do brzmienia zapisu o okresie rozliczeniowym i generalnie z treści porozumienia, które zawarliśmy wynika, że 6-miesięczny okres rozliczeniowy ma obowiązywać w 2019 roku. Dalsze lata, co wynika z komunikatu MSWiA, będą podlegać dalszemu dialogowi. Dlatego my proponujemy od roku 2020 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Chce powiedzieć jeszcze, że z Komisji ds. Petycji wyszedł dezyderat w tej sprawie – by o tym rozmawiać w ministerstwie. Dotyczy to oczywiście Policji i Straży Granicznej.

Aleksander Babiński
– mamy jeszcze taką uwagę techniczną. Otóż obowiązujący obecnie stan prawny właściwie przewiduje, że policjant, który ma przekroczony 40-godzinny czas służby w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, ma prawo uzyskania czasu wolnego. Oczywiście przepisy przewidują też ekwiwalent ale ten ekwiwalent jest wypłacany tylko wtedy kiedy są porozumienia. Projekt nad którym pracujemy, też przewiduje nam nadgodziny za przekroczenie tego czasu pracy. Problem jest w tym, że obecnie obowiązująca ustawa, jak i ten projekt, nie przewidują, w jakim okresie nadgodziny mają być wykorzystane. Jeśli czytamy nowe brzmienie artykułu 33. to policjant ma prawo do uzyskania tego ekwiwalentu za przekroczony czas służby, a jeśli złoży wniosek to dostaje go w naturze. Natomiast nie jest powiedziane, że musi mieć ten czas wolny w następnym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji może być taka sytuacja, że ten jego wniosek będzie realizowany nie w następnym okresie rozliczeniowym, ale nawet przez pół roku i dojdziemy do sytuacji takiej, jak mamy na dzień dzisiejszy, że nadgodzin z tego wniosku będzie bardzo dużo. Proponujemy aby w tym ustępie trzecim, kropkę zastąpić przecinkiem i dodać słowa: „w bieżącym okresie rozliczeniowym”.

Przewodniczący Komisji ASW poprosił o poprawkę na piśmie. Jednocześnie stwierdził, że poświęcili kilka godzin na dyskutowaniu tego projektu i tych wszystkich poprawek nie zgłoszono. Tymczasem nad każdym artykułem pracujemy bardzo długo. – Mieliście Państwo chyba kilka miesięcy, żeby przygotować ten projekt – powiedział zwracając się do przedstawicieli MSWiA.

Wiceprzewodniczący Komisji ASW zobowiązał się do zgłoszenia poprawki Aleksandra Babińskiego w II czytaniu.

Głosowanie nad kolejnymi artykułami również się przedłużało wskutek wielkiej ilości poprawek zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Komisja po przeszło dwóch godzinach debaty szczęśliwie dotarła do ostatniego artykułu, w którym znalazł się zapis, iż ustawa wchodzi z mocą od 1 lipca 2019 r.

Po tym rozpętała się jeszcze krótka dyskusja pomiędzy służba celną i przedstawicielem ministra finansów, ale przewodniczący Komisji stwierdził, że chyba wszystkim zależy na tym, aby projekt, który pomimo pewnych niedociągnięć wychodzi mocno naprzeciw postulatów strony społecznej, został przyjęty na tym posiedzeniu i poddał pod głosowanie całość projektu ustawy.

Projekt został przyjęty bez sprzeciwów na zasadzie konsensusu.

Na posła sprawozdawcę wyznaczono posła Grzegorza Woźniaka. Na tym zamknięto posiedzenie Komisji.

Notował (jp)
Retransmisję można odsłuchać pod poniższym linkiem