10 stycznia obradował Zarząd Główny
16 stycznia 2020
SŁUŻBA NIE DRUŻBA?
18 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy budżetowej.

15 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku posiedzenia znalazły się szczególnie istotne dla służb mundurowych sprawy dotyczące budżetu na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i dofinansowanie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Poszczególne działy budżetu przedstawił i omówił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. Po wystąpieniu dyr. Budzenia posłowie zadawali pytania, wśród których warte odnotowania było wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Jerzego Polaczka, który upomniał się między innymi o nakłady na budowę Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i modernizację Szkoły Policji w Katowicach

Odnotowaliśmy również wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Edwarda Siarki (posła sprawozdawcy), który powiedział między innymi – to co było zawarte w porozumieniu i dotyczy przeciętnego funkcjonariusza Kowalskiego – to wszystko zostało w budżecie uwzględnione i funkcjonariusze to otrzymają.

Przypominamy w tym miejscu o obiecanym przez premiera i uchwalonym już przez Sejm RP dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji, który ma zostać zwiększony do 1 mld złotych. Dodatkowe pieniądze znajdą się w tegorocznym budżecie.

Po dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański:
– Po analizie otrzymanych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i upoważnia posła Edwarda Siarkę do jego przedstawienia na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych – Opinia została przyjęta w głosowaniu (16 głosów – za, 1 głos – przeciw i 3 głosy wstrzymujące się).

Komisja przyjęła projekt ustawy budżetowej.

***********************

Szczegółowy porządek posiedzenia
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
1) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
2) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 – 2022;
3) planu finansowego agencji wykonawczej z zał. nr 11:
– Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
– Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
6) planu finansowego państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
– Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
– Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
– Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 20 środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019,
– 39 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Referuje pkt 1 – 6 – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Referuje pkt 7 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Koreferuje pkt 1 – 7 – poseł Jerzy Polaczek.
8) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Referuje – Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Koreferuje – poseł Marta Kubiak.
9) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9,
e) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
10) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
– Centrum Usług Logistycznych;
11) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,
d) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
12) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 13 pomoc dla repatriantów,
– 22 budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych),
– 28 środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
– 36 środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
– 37 środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej,
– 64 uzupełnienie wydatków, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;
13) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8,
– zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7,
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
Referuje pkt 9 – 11 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 12 – 13 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 9 -13 – poseł Edward Siarka.
14) części budżetowej 17 – Administracja Publiczna,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie z zał. nr 4 i 15;
15) planu finansowego państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Fundusz Rekompensacyjny;
16) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji:
– 9 środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tyś. zł,
– 14 pomoc dla społeczności romskiej wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10;
Referuje pkt 14 – 15 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Referuje pkt 16 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje pkt 14-16 – poseł Zdzisław Sipiera.
17) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8.
Referuje – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koreferuje – poseł Tomasz Szymański.
18) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
– środki europejskie z zał. nr 4 i 15.
Referuje pkt 18 – przedstawiciel Ministra Finansów.