Infosecurity24.pl o równoważnikach za służbę na wolnym powietrzu.
5 lutego 2020
Infosecurity24.pl – Czy Policję stać na rekompensatę za nadgodziny?
6 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Interpelacja w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji

Zainteresowanie Pani Poseł sprawami środowiska policyjnego wynika z dobrej współpracy z naszym związkiem oraz zaangażowania grupy emerytów policyjnych. Mamy nadzieję na stałą współpracę i skuteczne reprezentowanie interesów środowiska w Parlamencie.

Zgłaszający: Hanna Gill-Piątek

Data wpływu: 03-12-2019

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem nr K/15 z dnia 6 listopada 2018 r. uznał, iż art. 115a ustawy o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym została wyeliminowana z systemu prawnego ta część przepisu, która ustala wartość ułamkową miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, niezbędną do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.

Powyższe doprowadziło do powstania luki w systemie prawnym, która do chwili obecnej uniemożliwia organom administracji publicznej ustalenie należnego policjantowi zwalnianemu ze służby ekwiwalentu pieniężnego. Dotyczy to także funkcjonariuszy zwolnionych w przeszłości ze służby, tj. przed dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którym wypłacano ekwiwalent (zaniżony) w oparciu o przepis niezgodny z Konstytucją RP.

Dalsza zwłoka w unormowaniu tej luki prawnej generuje potencjalne dodatkowe znaczne kwoty finansowe (ustawowe odsetki od zaniżonych kwotowo wypłacanych świadczeń) oraz wstrzymuje wypłacanie należnych świadczeń funkcjonariuszom obecnie zwolnionym ze służby. Ponadto komendant główny Policji nakazał wszystkim komendantom Policji zawieszenie wypłacania tego świadczenia funkcjonariuszom zwalnianym z Policji z powodu braku podstawy prawnej określającej ułamkowy sposób naliczenia przysługującego świadczenia.

Kiedy ministerstwo planuje przygotować nowelizację tego przepisu, który jest niezgodny z Konstytucją RP, w celu zapewnia wypłacania funkcjonariuszom Policji należnych im ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy?

 

Odpowiedź na interpelację nr 294

w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik

Warszawa, 28-01-2020

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację numer 294 Pani Poseł Hanny Gill-Piątek w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został przygotowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zapewniający realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt K 7/15.

Projekt ten został przekazany do Zespołu do Spraw Programowych Prac Rządu z wnioskiem o jego wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu

zainteresowanie Pani Poseł sprawami środowiska policyjnego wynika z dobrej współpracy z naszym związkiem oraz zaangażowania grupy emerytów policyjnych. Mamy nadzieję na stałą współpracę i skuteczne reprezentowanie interesów środowiska w Parlamencie.

 

 źródło: http://sejm.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=294