Skok NIKE


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Nike” powstała w 1996 roku w oparciu o ustawę z dnia 14.12.1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 1996 poz. 2). Jej założycielami byli policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Stołecznej Policji.

Misją Kasy od dnia powstania było i jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnienie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny w myśl zasady „nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć innym”. Tak postawiona misja sprawia, że największą troską jest Członek Spółdzielni, jego zadowolenie z usług i zaspokojenie jego potrzeb. Na drugim planie znajduje się dopiero kapitał.

Obecnie Spółdzielnia stara się pogodzić dwa kierunki myślenia: zabezpieczenie funkcjonowania Kasy – bezpieczeństwo depozytów, czyli adekwatność kapitałową oraz kontynuację wypełniania misji. W 2007 roku SKOK „Nike” przyłączył SKOK „Mazowsze” – spółdzielnię działającą wśród pracowników służby zdrowia, telewizji, PKS w Błoniu i Szkoły Głównej Handlowej. Rozwój Kasy zwiększył skalę jej działania, nie zmienił jednak zasad tkwiących u podstaw jej działania.
Przedmiotem działania Kasy nadal jest:

gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 124, poz. 1154 z późn. zm.),
prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi,
związkami zawodowymi i innymi podmiotami prawnymi.
Kasa Nike prowadzi działalność operacyjną na terenie 6 województw w 25 Oddziałach.

Siedziba

Łódź, Lutomierska 69

Tel: 42 651 54 09

Lub 667 639 705

Czynne: PON - PT 9 - 17