Posiedzenie ASW – wymiana zdań pomiędzy wiceministrem Maciejem Wąsikiem i Przewodniczącym FZZSM Rafałem Jankowskim
8 stycznia 2020
MSWiA – Od stycznia 2020′ wyższe normy wyżywienia dla funkcjonariuszy
8 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Sejm – skrócona informacja z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 7 stycznia 2020′

Publikujemy skróconą informację z portalu sejm.gov.pl z przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2020′

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH
IX kadencja
w dniu 7 stycznia 2020 r.
nr 1/2020 (13)

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciej Wąsik zapewnił, że ministerstwo konsekwentnie realizuje postanowienia Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r.

W lipcu ubiegłego roku w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw wykreślono przepis dotyczący warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej. Ponadto wprowadzono odpłatność 100% stawki godzinowej za czas służby funkcjonariuszy przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji, przy przyjęciu 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z obietnicą ministerstwa, funkcjonariusze otrzymali podwyżkę uposażenia w przeciętnej wysokości 655 zł brutto na etat.

Minister zapewnił, że środki potrzebne na kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto są w budżecie zabezpieczone i zostaną wypłacone najprawdopodobniej od dnia 1 lutego 2020 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący związków zawodowych, zgodnie docenili działania resortu włożone w realizację postanowień Porozumienia. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Rafał Jankowski przyznał, że sytuacja funkcjonariuszy znacznie się poprawiła.

W dyskusji poruszano kwestie sposobu wypłacania podwyżek w 2020 r.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli także: przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Marcin Kolasa oraz przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Florian – Krzysztof Oleksak.