Dwaj panowie D
8 sierpnia 2019
Prezydent podpisał ustawę o wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach
8 sierpnia 2019
Pokaż wszystkie

Pełny zapis I czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Ukazał się już pełen zapis posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z I czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji. Dotychczas na naszej stronie prezentowaliśmy zapis wystąpień naszych przedstawicieli spisany z nagrań posiedzeń. Zamieszczone w załączniku zapisy obejmują wszystkie wystąpienia. Jest to interesująca lektura. A także ważny dokument szczególnie w świetle wypowiedzi Andrzeja Szarego, że: „państwo uchwalicie co zechcecie, ale nasze głosy zostaną zaprotokołowane i kiedyś będziecie się mogli przekonać, przed czym Was przestrzegaliśmy”

******************************

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, obradująca pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała w dniu 16 lipca 2019′ następujący porządek dzienny:
– pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).

W posiedzeniu udział wzięli: Jarosław Zieliński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Wojciech Skurkiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wraz ze współpracownikami, Tomasz Słaboszowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze współpracownikami, Robert Typa radca ministra w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, gen. broni Michał Sikora pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Marek Skrzypek dyrektor Biura Finansów oraz płk Marcin Własnowolski dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej wraz ze współpracownikami, insp. Marcin Rosół zastępca dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, st. bryg. Marzena Pytlowana zastępca dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wraz ze współpracownikami, ppłk Krzysztof Choiński zastępca dyrektora zarządu Służby Ochrony Państwa, ppor. Andrzej Tolisz specjalista w Biurze Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wraz ze współpracownikami, Rafał Jankowski przewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wraz ze współpracownikami,Marcin Kolasa przewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wraz ze współpracownikami, Jacek Staniszewski przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej wraz ze współpracownikami, Sławomir Siwy przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL wraz ze współpracownikami, Paweł Altwasser i Bolesław Groński członkowie prezydium zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Jakub Wiewiór specjalista do spraw legislacyjnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
W posiedzeniu udział wzięli z Kancelarii Sejmu: Dariusz Salamończyk – zastępca szefa Kancelarii Sejmu; Magda Jedynak, Anna Ornat i Anna Pilarska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Jakub Bennewicz i Sławomir Osuch – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Stenogram w załączniku