Stan epidemii w Polsce. Zaostrzone rygory
23 marca 2020
Komunikat Sztabu Kryzysowego NSZZ Policjantów
23 marca 2020
Pokaż wszystkie

List otwarty Przewodniczącego Europejskiej Unii Policji (EPU) Gerrita van de Kampa.

Zamieszczamy list otwarty Przewodniczącego Europejskiej Unii Policji (EPU) Gerrita van de Kampa do wszystkich europejskich szefów rządów i instytucji europejskich, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Niderlandy, 19 marca 2020′

List otwarty do wszystkich europejskich szefów rządów i instytucji europejskich, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Drodzy europejscy szefowie rządów,

Epidemia koronawirusa objęła swoim zasięgiem całą Europę. Obecnie nie można określić pełnych konsekwencji epidemii, ani jak długo ona potrwa. Wydaje się, że każde państwo ma swoją strategię reagowania, od ograniczenia kontaktów społecznych do całkowitego zamknięcia granic, stref. Obecnie jest już jasne, że pandemia będzie mieć duży wpływ na całe społeczeństwo.

Od pracowników służb publicznych oczekuje się, że będą kontynuować codzienną pracę, bądź będą proszeni o jeszcze cięższą pracę. I takiej pracy od służb publicznych wszyscy europejscy szefowie rządów wyraźnie wymagają.

Policja jest jedną z najważniejszych służb publicznych. W związku z tym policja musi skutecznie wykonywać swoje obowiązki, które wynikają z obowiązku ustawowego.

W EPU jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją funkcjonariuszy. W końcu policjanci nie są uodpornieni na koronawirusa i należą do grupy wysokiego ryzyka, w której istnieje zwiększone ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa podczas wykonywania swoich obowiązków.

Informacje uzyskane niedawno przez EPU wykazały, że w wielu krajach europejskich odczuwany jest dotkliwy brak sprzętu ochronnego dla funkcjonariuszy policji. Jednocześnie wzrasta również liczba zainfekowanych koronawirusem funkcjonariuszy w Europie. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, które może prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji grożącej głębokimi konsekwencjami.

EPU pilnie apeluje o dużą odpowiedzialność. Wszystkie poszczególne kraje – i Europa jako całość – muszą podjąć odpowiednie kroki, aby optymalnie chronić wszystkich funkcjonariuszy policji w całej Europie. Doradzamy mapowanie, koordynowanie i ułatwianie – a następnie egzekwowanie tego na szczeblu europejskim

W szczególności uważamy, że Komisja Europejska powinna odegrać w tym procesie wiodącą rolę.

Od pewnego czasu EPU sugeruje, że należy zwrócić większą uwagę na zdolność sił policyjnych do zapewnienia bezpieczeństwa w czasach kryzysu. Ale też zadbać o odpowiedni sprzęt dla mundurowych i szkolenie oraz przestrzeganie praw konstytucyjnych ustanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej.

Pojawienie się koronawirusa wykazało, że w europejskich siłach policji występuje alarmujący brak zdolności logistycznych i sprzętu ochronnego. Te zaniedbania doprowadziły do sytuacji, w której gwarantowanie bezpieczeństwa społecznego jest coraz trudniejsze.

Obciążenie pracą policjantów w ostatnich latach wzrosło do nieuzasadnionego poziomu w wyniku nagłych wypadków, w tym zagrożenia terroryzmem, przepływu migrantów, podważania autorytetu policji, braków kadrowych wreszcie epidemii koronawirusa.

Sytuacja ta wymaga szybkiej reformy europejskiego systemu policyjnego.

EPU wzywa wszystkich szefów rządów europejskich i instytucji europejskich do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia działania sił policyjnych w Europie na odpowiednim poziomie.

Europejska Unia Policyjna (EPU) jest gotowa wnieść cenny wkład w ten proces.

Z poważaniem,

Gerrit van de Kamp
Przewodniczący Unii Europejskiej Policji (EPU)
Prezes Policji Związek Zawodowy AKP (Niderlandy)

**********************

English version:

EPU (European Police Union)
19 marca o 12:50 ·
Open letter to all European heads of government and the European Institutions European Commission European ParliamentEuronews English

The Netherlands, 19 March 2020

Dear European heads of government,

The full impact of the coronavirus is now being felt across Europe. At present, it is not possible to determine the consequences of this, or how long it will last.

Each country appears to have its own strategy for how to respond, from reducing social contact (social distancing) to a total lockdown.
It is now clear that this will have a major impact on the whole of society.

The fact is that members of a number of vital professions are expected to continue doing their daily work as normal, or are being asked to work even harder.
Indeed, this has been explicitly requested by all European heads of government.

The police is one of these vital professions. As such, the police are expected to perform their duty effectively. Furthermore, they have a statutory obligation to do so.

At the EPU, we are particularly concerned about this point. After all, police agents are not immune, and are part of a high-risk group that is at increased risk of contracting and spreading the coronavirus while performing their duties.

Information recently acquired by the EPU has shown that a number of European countries are experiencing an acute shortage of protective equipment for police agents. While the number of infected police agents in Europe with the corona virus is also increasing.
This is very disturbing, and may lead to a dangerous situation with profound consequences.

The EPU urgently appeals to the major responsibility that all individual countries – and Europe as a whole – have to undertake adequate measures to optimally protect all police agents across Europe. We advise mapping, coordinating and facilitating – and subsequently enforcing – this at European level.

Specifically, we believe that the European Commission should play a leading role in this.

The EPU has argued for some time that more attention should be paid to the capacity of police forces to guarantee security in times of crisis. But also about appropriate equipment, uniforms an training. As well as the certainty that constitutional (social) rights established in the European Social Charter are complied.

The arrival of the coronavirus has again demonstrated that there is an alarming shortage of capacity and protective equipment within European police forces, which has led to a situation in which guaranteeing security is increasingly difficult.
The workload of police agents has already increased to an unjustifiable level in recent years as a result of emergencies faced by society, including the threat of terrorism, migrant flows, undermining, policing capacity, workload, corona etc. This demands rapid reform of the European policing system.

The EPU calls on all European heads of government and European Institutions to think now about the time after the coronavirus, and the important steps that must be taken to ensure that police forces in Europe are able to operate at an adequate level. The European Police Union (EPU) is ready to make a valuable contribution to this process.

Yours sincerely,

Gerrit van de Kamp
President European Police Union (EPU)
President Police Trade Union ACP (The Netherlands)