Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie budżetu 2018′
30 października 2017
Strażnicy miejscy będą mieli kamery na mundurach do nagrywania interwencji. Po co?
30 października 2017
Pokaż wszystkie

Komunikat po posiedzeniu Prezydium Federacji ZZ Służb Mundurowych

ilustracja

26 października 2017 w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego została omówiona bieżąca działalność FZZ SM oraz dokonano oceny braku nowelizacji ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw — w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Prezydium FZZ SM negatywnie oceniło brak dokonania zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Prezydium FZZ SM oczekuje, że zapowiedź Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016, że rząd przychyla się do postulatów związkowców i w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy zostanie wprowadzona niezwłocznie.

Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta jest bezkosztowa i pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny. Jednocześnie Prezydium FZZ SM wnosi o włączenie do projektu ustawy wszystkich służb mundurowych, których dotyczy obecna ustawa. Prezydium FZZ SM po zapoznaniu się z odpowiedzią Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 6 października br.. Idz. DB-0111-4/2017 oraz informacjami przekazanymi w dniu 13 października br. na posiedzeniu podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w kwestii nowelizacji art.15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wyraża dezaprobatę dla braku determinacji MSWiA w naprawieniu dyskryminujących dużą cześć funkcjonariuszy uregulowań prawnych.

W przekonaniu Prezydium FZZ SM argument o dodatkowych uzgodnieniach z ministrem finansów z powodu nie uwzględnienia w przygotowanym przez MSWiA projekcie dodatkowych kosztów wynikających z nowelizacji z 11 maja 2017 r., kiedy to do systemu zaopatrzeniowego włączono funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie może stać na przeszkodzie w zmianie przepisów. Prezydium FZZ SM oczekuje, że deklaracje o zmianie niekorzystnych przepisów z kampanii wyborczej nie pozostaną „niezrealizowanymi hasłami” i zostaną w interesie funkcjonariuszy w końcu wprowadzone w życie. Prezydium FZZ FSM popiera działania podjęte przez NSZZ FiPW w zakresie przyznania dodatkowych środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej od 1 maja 2018 r. i pozytywnie oceniło fakt, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych.

Zdaniem Prezydium FZZ SM ustaleń wymaga jednak zasada podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla funkcjonariuszy w 2018 i 2019 roku.

Prezydium FZZ SM wystąpiło z pismem do Premier Beaty Szydło o spowodowanie przyznania dodatkowych środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 maja 2018 r oku. Prezydium Federacji ZZ SM wskazuje, że zasadnym jest dalszy wzrost wydatków na służby podległe MSWiA, MS i MF i ustanowienie wskaźnika PKB przeznaczonego na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego granic.

Nie bez znaczenia jest również konieczność doprowadzenia do wyrównania uposażeń funkcjonariuszy wymienionych służb do wysokości uposażeń w MON. Negatywną konsekwencją braku wzrostu nakładów na bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrony granic a także wzrostu uposażeń funkcjonariuszy może być odchodzenie ze służb doświadczonych funkcjonariuszy i brak zainteresowania wstępowania w szeregi służb mundurowych przez nowych kandydatów. Już w tej chwili widoczny jest spadek konkurencyjności i atrakcyjności pełnienia służby w wymienionych służbach, które codziennie i o każdej porze dnia zapewniają bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Prezydium FZZ SM przyjęło Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko zostało podjęte na wniosek Przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego.

Komunikat Prezydium FZZSM oraz Pismo do Pani Premier w załącznikach: