Propozycja sankcji za niepodporządkowanie się poleceniu funkcjonariusza budzi kontrowersje w mediach.
12 lutego 2020
Agresywny 29-latek odgryzł policjantowi palec.
17 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o ekwiwalentach za niewykorzystany urlop.

Niemal półtora roku po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niekorzystne zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom odchodzącym ze służby, resort spraw wewnętrznych przygotował projekt, który umożliwi wypłatę wyrównań – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Policjanci doczekają się pieniędzy za niewykorzystany urlop”.

Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15). Uznał on, że art. 115a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w jakiej przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r. TK wskazał, że skoro urlop wypoczynkowy jest liczony w dniach roboczych, kwota ekwiwalentu również powinna uwzględniać dni robocze w miesiącu, a nie wszystkie dni kalendarzowe.

Uregulowanie tej kwestii pozostawił jednak ustawodawcy -podkreśla autorka. Po ponad roku od wejścia w życie orzeczenia TK w końcu jest na to szansa. W odpowiedzi na interpelację poselską Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), poinformował, że w resorcie został przygotowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zapewniający realizację wyroku TK.

MSWiA informuje, że w projekcie przyjęto wskaźnik wynoszący 1/21.

Andrzej Szary

Pozytywnie do deklaracji resortu podchodzą związkowcy. – Wskaźnik ten jest dla nas satysfakcjonujący. Jeżeli faktycznie wejdzie w życie, możemy uznać, że nasze starania zakończyły się sukcesem. To oznacza większe pieniądze dla każdego policjanta, który będzie korzystał z wypłaty świadczenia za zaległy urlop – mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Związkowiec podkreśla, że wielu policjantów, którzy odeszli na emeryturę, czeka na wprowadzenie tej ustawy. Tym bardziej że ze względu na wyrok TK wielu komendantów w ogóle wstrzymywało wypłatę ekwiwalentów.

– Twierdzili bowiem, że do czasu uchwalenia nowych przepisów nie ma podstawy prawnej do wyliczenia należnej wysokości ekwiwalentu – mówi Andrzej Szary. I przywołuje wyrok WSA w Gdańsku (sygn. III SA/Gd 218/19), który jednoznacznie zaprzeczył takiemu podejściu.

Autorka przytacza opinie prawnika, z której wynika, że komendanci nie mogą ani poprzestać na informacji, że nie ma przepisu koniecznego do załatwienia sprawy, ani zawiesić postępowania, oczekując na ustawę niwelującą lukę w przepisach. Nie są też uprawnieni do odmowy wypłaty pismem niepodlegającym kontroli, skoro przepisy wymagają dla odmownej formy załatwienia sprawy decyzji administracyjnej.

Przypomina również wystąpienie rzecznika praw obywatelskich z ubiegłego roku w sprawie wstrzymania wypłat ekwiwalentu policjantom zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 r.

– Dobrze więc, że ta kwestia zostanie uregulowana w ustawie. Nie będzie wtedy wątpliwości co do wysokości ekwiwalentu – podkreśla Andrzej Szary.

Prawnik podkreśla, że do czasu wejścia w życie przepisów określających nowy wskaźnik (np. 1/21) przełożeni powinni kierować się aktami osobowymi funkcjonariuszy. Oznacza to, że zastosowanie powinien mieć wskaźnik w postaci ułamku, którego licznik będzie cyfrą 1, a mianownik – liczbą dni roboczych wynikającą u danego policjanta z rozkładu czasu jego służby .

– Według moich informacji ustawa obejmie w pierwszej kolejności osoby, które nabyły prawo do ekwiwalentu po opublikowaniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw, czyli po 6 listopada 2018 r. Nie wiadomo, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane w stosunku do pozostałych – mówi Andrzej Szary.

Podkreśla, że wyrównanie powinni otrzymać wszyscy, którym zaniżono ekwiwalent. Dlatego jego związek oczekuje, że projekt ureguluje również sytuację tych funkcjonariuszy, którym wypłacono świadczenie przed wyrokiem TK. Obawia się jednak, że wszystko rozbije się o pieniądze. – Niekonstytucyjny przepis obowiązuje od 19 października 2001 r. Byłyby to zatem niebagatelne pieniądze dla budżetu – wskazuje.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów sytuacja funkcjonariuszy jest zróżnicowana, dodaje prawnik – Policjanci, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu po 6 listopada 2018 r., mogą wystąpić o ustalenie i wypłatę ekwiwalentu na podstawie art. 190 ust. 1 konstytucji w związku z art. 115 a ustawy o Policji w brzmieniu ustalonym przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ich podania powinny być uwzględniane. Wskazuje, że do 5 listopada 2018 r. zastosowanie ma jednak wskaźnik 1/30, bo art. 115 a korzystał z domniemania konstytucyjności. – Dlatego osoby składające po wyroku TK żądania wyrównania ekwiwalentu za ten wcześniejszy okres spotkają się, co do zasady, z prawidłowymi decyzjami odmownymi. Chyba że ustawa umożliwi im wystąpienie z takim podaniem – wyjaśnia prawnik.

Zwraca uwagę, że jest też szczególna kategoria policjantów, którzy przed 5 listopada 2018 r. walczyli o różnicę w ekwiwalencie i wobec których wydano już ostateczną decyzję odmowną. – Wyrok TK otworzył dla nich prawo wystąpienia do organu, który wydał decyzję, ze skargą o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 a par. 2 k.p.a. Musieliby jednak zrobić to najpóźniej 6 grudnia 2018 r. – podkreśla.

Omówienie (jp)

Cały tekst pod podanym linkiem